adatkezelési nyilatkozat

 

A weboldal használata, vagy a kapcsolatfelvétel során az oldal látogatói személyes adatokat adhatnak meg, melyeket a weboldal üzemeltetője a hatályos jogszabályok alapján kezel, az alábbiak szerint:

fogalmak

Szolgáltató: jelen weboldal üzemeltetője, mint Adatkezelő, az efficient solution kft

Érintett: jelen weboldal látogatói, felhasználói, akik személyes adataik kezelésével kapcsolatban azokról rendelkezhetnek.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

adatkezelő adatai

szolgáltató neve: A VÁLLALKOZÁS NEVE.
szolgáltató székhelye: A VÁLLALKOZÁS SZÉKHELYE
szolgáltató e-mail címe: A VÁLLALKOZÁS ELEKTRONIKUS E-MAIL CÍME
szolgáltató telefonszáma: A VÁLLALKOZÁS TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGE
Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, elérhetősége: (TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI)

adatkezelések

A weboldal üzemeltetője, mint Adatkezelő az általa kezelt adatok jogszabályi háttereként megfogalmazott Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679. számú Rendelet – röviden GDPR) előírásai alapján az alábbi adatkezeléseket végzi weboldalán:

kapcsolatfelvétel

az adatkezelés célja

Az Érintett által e-mail-en, telefonon, vagy a weboldalon keresztül kezdeményezett megkeresések kezelése, válaszadás, intézkedés.

kezelt adatok köre

Az Érintett által a Kapcsolatfelvétel során megadott adatok (pl. név, e-mail cím, telefonszám).

az adatkezelés jogalapja

Az Érintett önkéntes hozzájárulása

az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel lezárásáig.